მომავლის სკოლა


 I კლასი 
2. დირექტორის სახელზე განაცხადის შევსება (სკოლაში)
3. ფსიქოლოგთან გასაუბრება ბავშვის გაცნობის მიზნით
4. საჭირო დოკუმენტაციის წარდგენა: 
  • ფოტო 3/4 - 2 ცალი
  • დაბადების მოწმობის დედნის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი, საჯარო რეესტრის მიერ მინიჭებული პირადი ნომრით
  • მშობელთა პირადობის მოწმობის ასლები
  • არასრულწლოვანთა რეგისტრაციის ბარათი
  • ჯანმრთელობის ცნობა
5. ხელშეკრულების გაფორმება
6. პირველკლასელების დარეგისტრირება სკოლების მართვის
     საინფორმაციო ბაზაში 
7. მასწავლებელთა გაცნობა-გასაუბრება
  
სხვა სკოლიდან გადმოსვლის პროცედურა

 
 
მომავლის სკოლაში მოსწავლეს (I-XI კლასები) წლის ნებისმიერ დროს შეუძლია გადმოსვლა. XII კლასს მიმდინარე წლის I სემესტრში.

 1. ონლაინ რეგისტრაცია 
 2. დირექტორის სახელზე განაცხადის შევსება (სკოლაში)
 3. ტესტირება  ქართულ ენასა და მათემატიკაში (VI - XII კლასები)
 4. ინგლისურ სექტორზე ჩასარიცხი დიაგნოსტიკური ტესტი 
 5. ხელშეკრულების გაფორმება
 
 
სკოლიდან გადასვლის პროცედურა  
 
 
მოსწავლის სხვა სკოლაში გადასვლის შემთხვევაში, მშობელი 3 კვირით ადრე ატყობინებს სკოლის ადმინისტრაციას ბავშვის სხვა სკოლაში გადაყვანის შესახებ. ამ დროის განმავლობაში მოწმდება აქვს თუ არა მოსწავლეს დავალიანება ბიბლიოთეკაში, ბუფეტსა და საფინანსო განყოფილებაში. დავალიანების შემთხვევაში მშობელი ვალდებულია დაფაროს ყველა ვალდებულება და მხოლოდ მას შემდეგ წერს დირექტორის სახელზე განაცხადს სხვა სკოლაში გადასვლის შესახებ. 
              

მომავლის სკოლა

თქვენი შვილების წარმატება მომავლის სკოლაშია!

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი: პეტრე ქავთარაძის 21, 0186, თბილისი, საქართველო

(+995) (32) 2 23 31 99
(+995) 599 19 51 44